Tổng quanGần đó

Embassy of Canada to Japan

5/5
Chia sẻ đến
Di Tích Kiến TrúcKiến Trúc Hiện Đại
Đang mở cửa Đóng cửa vào (Th 2-Th 6),từ (09:00-17:30)
Địa chỉ:
7-3-38 Akasaka, Minato 107-0052, Tokyo PrefectureBản đồ

Gần Đó