Tổng quanGần đó

Sapporo International Ski Resort

4,5/5
Chia sẻ đến
29 người thích
Sắp Mở Cửa Đóng cửa vào (Th 2-Th 6),từ (09:00-17:00);Đóng cửa vào (Th 7-CN),từ (08:30-17:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:1 ngày
Địa chỉ:
937 Jozankei, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 061-2301日本Bản đồ

Gần Đó