Tổng quanGần đó

Hokkaido Museum of Modern Art

4,2/5
Chia sẻ đến
Bảo Tàng Nghệ Thuật
Sẽ đóng cửa trong 28 phút Đóng cửa vào (Th 3-CN),từ (09:30-17:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:1-2 tiếng đồng hồ
Địa chỉ:
Kita 1 Nishi 17, Chuo-ku, Sapporo 060-0001, HokkaidoBản đồ

Gần Đó