Tổng quanGần đó

Chapel of Clark

Chưa có đánh giá
Chia sẻ đến
Di Tích Kiến TrúcNhà Thờ & Thánh Đường
Địa chỉ:
Sapporo City, Hokkaido 1 Hitsujigaoka, Toyohira-KuSapporo Hitsujigaoka Observation Hill 062-0045Bản đồ

Gần Đó