VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh 29 th 7, 2019

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:30 3h10m 10:40

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:30 3h10m 10:40

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

07:30 3h10m 10:40

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,810,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

07:25 3h30m 10:55

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,230,001

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:30 3h15m 11:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:30 3h15m 11:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

08:55 3h10m 12:05

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,810,001

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

08:55 3h10m 12:05

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

09:05 3h30m 12:35

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,830,001

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,686,667

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

09:55 3h10m 13:05

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

09:55 3h10m 13:05

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

10:00 3h20m 13:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,686,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:30 3h15m 13:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

12:10 3h20m 15:30

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,686,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:10 3h20m 15:30

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:10 3h20m 15:30

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:15 3h15m 15:30

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

Ngắn nhất  

12:50 3h5m 15:55

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

Ngắn nhất  

12:50 3h5m 15:55

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,830,001

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

13:05 3h5m 16:10

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

13:05 3h5m 16:10

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:30 3h15m 16:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,810,001

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:30 3h15m 16:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

13:40 3h15m 16:55

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,426,667

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

14:05 3h15m 17:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

14:05 3h15m 17:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:55 3h20m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

14:55 3h20m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,686,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:55 3h20m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

15:00 3h15m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

15:00 3h15m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,810,001

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

15:25 3h10m 18:35

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,810,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

16:00 3h10m 19:10

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

16:00 3h10m 19:10

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

16:05 3h15m 19:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,230,001

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông