VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh 25 th 10, 2019

Hainan Airlines

 

07:25 3h30m 10:55

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông

VND 5,580,646

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 5,951,614

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,341,937

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

07:30 3h10m 10:40

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,983,872

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:30 3h10m 10:40

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:30 3h10m 10:40

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:30 3h15m 11:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:30 3h15m 11:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

08:55 3h10m 12:05

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

08:55 3h10m 12:05

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

09:05 3h30m 12:35

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông

VND 6,193,550

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

09:55 2h55m 12:50

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

09:55 2h55m 12:50

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,038,711

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia

VND 12,887,098

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

10:00 3h20m 13:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 24,451,614

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

10:00 3h20m 13:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 13,735,485

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

10:00 3h20m 13:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:30 3h15m 13:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:10 3h20m 15:30

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

12:10 3h20m 15:30

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:10 3h20m 15:30

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:15 3h15m 15:30

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

Ngắn nhất  

13:00 2h55m 15:55

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông

VND 6,193,550

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

Ngắn nhất  

13:00 2h55m 15:55

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông

VND 6,335,485

Chỉ còn 4 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

13:05 3h5m 16:10

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

13:05 3h5m 16:10

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,038,711

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:30 3h15m 16:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:30 3h15m 16:45

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

13:40 3h30m 17:10

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,558,066

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

14:05 3h15m 17:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

14:05 3h15m 17:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

14:55 3h20m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,135,485

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:55 3h20m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:55 3h20m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 24,451,614

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

15:00 3h15m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

15:00 3h15m 18:15

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,038,711

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

15:25 3h10m 18:35

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

16:00 3h20m 19:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

16:05 3h15m 19:20

SZX PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông

VND 6,193,550

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal