VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thượng Hải đến Quảng Châu 25 th 10, 2019

China Southern Airlines

 

06:55 2h30m 09:25

PVG CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,996,775

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

07:30 2h30m 10:00

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

07:30 2h30m 10:00

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

 

08:05 2h35m 10:40

PVG CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:05 2h35m 10:40

PVG CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

08:30 2h25m 10:55

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,864,517

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

08:30 2h25m 10:55

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,864,517

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:50 2h25m 11:15

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:50 2h25m 11:15

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

09:00 2h35m 11:35

PVG CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

09:00 2h35m 11:35

PVG CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

09:50 2h20m 12:10

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:50 2h20m 12:10

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:05 2h20m 12:25

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:05 2h20m 12:25

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:30 2h30m 13:00

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:30 2h30m 13:00

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:50 2h25m 13:15

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:50 2h25m 13:15

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

Ngắn nhất  

11:35 2h15m 13:50

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

11:30 2h30m 14:00

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

11:30 2h30m 14:00

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

11:50 2h25m 14:15

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:50 2h25m 14:15

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 5,387,098

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

12:40 2h15m 14:55

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

12:40 2h15m 14:55

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,658,066

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

12:30 2h35m 15:05

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

12:30 2h35m 15:05

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

12:30 2h35m 15:05

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:45 2h30m 15:15

PVG CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 13,225,808

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

13:30 2h30m 16:00

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 4,225,808

Chỉ còn 3 vé

Airline Price
Phổ thông

VND 4,225,808

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

13:30 2h30m 16:00

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 4,225,808

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:50 2h25m 16:15

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:50 2h25m 16:15

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,167,743

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia

VND 7,322,582

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

14:30 2h25m 16:55

SHA CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông