VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Thâm Quyến 28 th 8, 2019

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

06:35 2h50m 09:25

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

06:35 2h50m 09:25

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

06:35 2h50m 09:25

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

06:35 2h50m 09:25

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,583,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

11:25 2h50m 14:15

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

11:25 2h50m 14:15

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

11:25 2h50m 14:15

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

11:25 2h50m 14:15

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,283,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:50 2h45m 15:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 16,033,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:50 2h45m 15:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:50 2h45m 15:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:50 2h45m 15:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

12:50 2h45m 15:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 16,033,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:15 3h5m 20:20

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:15 3h5m 20:20

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:15 3h5m 20:20

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

17:15 3h5m 20:20

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,353,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:15 3h5m 20:20

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

Ngắn nhất  

18:10 2h40m 20:50

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,583,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

18:10 2h40m 20:50

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

18:10 2h40m 20:50

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

18:10 2h40m 20:50

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Suparna Airlines

 

18:15 2h55m 21:10

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

68%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,540,001

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

+1 ngày

22:50 2h45m 01:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

63%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

+1 ngày

22:50 2h45m 01:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

63%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,953,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

+1 ngày

22:50 2h45m 01:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

63%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

+1 ngày

22:50 2h45m 01:35

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

63%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China West Air

+1 ngày

22:40 3h 01:40

TNA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Discount Deal
Phổ thông

VND 2,813,334

Chỉ còn 1 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 2,833,334

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Thâm Quyến Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Thâm Quyến

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ