VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Côn Minh 29 th 8, 2019

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

09:00 3h5m 12:05

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

09:00 3h5m 12:05

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

09:00 3h5m 12:05

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

 

09:00 3h5m 12:05

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,848,388

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:55 3h10m 14:05

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,322,582

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Lucky Air

 

11:55 3h10m 15:05

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Kunming Airlines

Ngắn nhất  

19:50 3h 22:50

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines

Ngắn nhất  

19:50 3h 22:50

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 3,258,066

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

+1 ngày

20:45 3h25m 00:10

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,848,388

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

20:45 3h25m 00:10

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines

+1 ngày

20:55 3h20m 00:15

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

52%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 3,258,066

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Kunming Airlines

+1 ngày

20:55 3h20m 00:15

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

52%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Kunming Airlines

+1 ngày

20:55 3h20m 00:15

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

52%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

+1 ngày

21:45 3h15m 01:00

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

48%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,848,388

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

21:45 3h15m 01:00

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

48%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

21:45 3h15m 01:00

TNA KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

48%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:50 4h55m 13:45

TNA KMG

1 điểm dừng

Tín Dương

Đúng giờ

95%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

11:50 5h15m 17:05

TNA KMG

1 điểm dừng

Quảng Nguyên

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,135,485

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

11:50 5h15m 17:05

TNA KMG

1 điểm dừng

Quảng Nguyên

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

14:15 5h10m 19:25

TNA KMG

1 điểm dừng

Trùng Khánh

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 9,664,517

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 10,648,388

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 11,461,291

Chỉ còn 2 vé

Business class
Thương gia

VND 15,354,840

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Côn Minh Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Côn Minh

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ