VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Quảng Châu đến Bắc Kinh 25 th 10, 2019

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:00 3h25m 11:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:00 3h25m 11:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:00 3h25m 11:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

08:05 3h5m 11:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông

VND 5,232,259

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:10 3h5m 11:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

09:00 3h10m 12:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:00 3h10m 12:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,983,872

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

09:35 3h20m 12:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 5,232,259

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:00 3h10m 13:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,983,872

Chỉ còn 2 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

10:30 3h10m 13:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

11:55 3h 14:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,287,098

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

11:55 3h 14:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

12:00 3h10m 15:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:00 3h10m 15:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,983,872

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

12:30 3h10m 15:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 4,396,775

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

12:55 3h 15:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông

VND 6,158,066

Chỉ còn 4 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,780,646

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:00 3h15m 16:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,800,001

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

13:30 3h10m 16:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 4,396,775

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

14:00 3h15m 17:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

14:00 3h15m 17:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China United Airlines

 

14:10 3h5m 17:15

CAN PKX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,190,324

Chỉ còn 1 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

 

14:10 3h5m 17:15

CAN PKX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

15:00 3h25m 18:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

15:00 3h25m 18:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

15:30 3h10m 18:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 19,777,421

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

15:55 3h25m 19:20

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

15:55 3h25m 19:20

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,780,646

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

16:30 3h25m 19:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:50 3h5m 19:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,287,098

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

16:50 3h5m 19:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

17:00 3h15m 20:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,780,646

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

17:00 3h15m 20:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

17:00 3h20m 20:20

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,506,453

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

18:00 3h25m 21:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 11,935,485

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

18:00 3h25m 21:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

18:30 3h10m 21:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,967,743

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

19:00 3h15m 22:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

19:00 3h15m 22:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế