VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Vô Tích 30 th 8, 2019

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

09:05 2h45m 11:50

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

09:05 2h45m 11:50

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

09:05 2h45m 11:50

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,032,259

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

09:35 2h50m 12:25

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,374,195

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:35 2h50m 12:25

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:35 2h50m 12:25

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 11,322,582

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:35 2h50m 12:25

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:35 2h50m 12:25

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

11:30 2h40m 14:10

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

79%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,609,679

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

11:30 2h40m 14:10

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

79%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

11:30 2h40m 14:10

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

79%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

11:30 2h40m 14:10

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

79%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

12:00 2h40m 14:40

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

41%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,012,904

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:45 2h55m 20:40

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:45 2h55m 20:40

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

17:45 2h55m 20:40

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,219,356

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:45 2h55m 20:40

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:45 2h55m 20:40

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

18:10 2h45m 20:55

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

18:10 2h45m 20:55

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,032,259

Chỉ còn 2 vé

Business class
Thương gia

VND 7,796,775

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

+1 ngày

23:05 2h50m 01:55

CTU WUX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Vô Tích Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Vô Tích

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ