VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Thâm Quyến 28 th 10, 2019

Sichuan Airlines

 

07:05 2h30m 09:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,003,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

07:40 2h30m 10:10

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,083,334

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

08:00 2h25m 10:25

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,146,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

08:45 2h30m 11:15

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

08:45 2h30m 11:15

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,550,001

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

08:45 2h30m 11:15

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

09:15 2h30m 11:45

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,003,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:55 2h30m 12:25

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,146,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

09:55 2h30m 12:25

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

11:10 2h30m 13:40

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,066,667

Chỉ còn 3 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 3,066,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,166,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

11:15 2h20m 13:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

11:30 2h30m 14:00

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,003,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:50 2h40m 14:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

11:55 2h35m 14:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

11:55 2h35m 14:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,776,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

11:55 2h35m 14:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines

 

12:05 2h30m 14:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

13:10 2h30m 15:40

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,003,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

13:50 2h30m 16:20

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

13:50 2h30m 16:20

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

13:50 2h30m 16:20

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,776,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

15:30 2h30m 18:00

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,066,667

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 3,066,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,166,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:10 2h25m 18:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,900,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

16:15 2h30m 18:45

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,066,667

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 3,066,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,166,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

16:30 2h35m 19:05

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,003,334

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

16:40 2h30m 19:10

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,093,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

16:40 2h30m 19:10

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

17:20 2h15m 19:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:30 2h25m 19:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

17:30 2h25m 19:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:30 2h25m 19:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

17:35 2h20m 19:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

21:30 2h15m 23:45

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

21:30 2h15m 23:45

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,776,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

21:30 2h15m 23:45

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông