VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Thâm Quyến 26 th 8, 2019

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

06:20 2h40m 09:00

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

06:20 2h40m 09:00

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

06:20 2h40m 09:00

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

06:20 2h40m 09:00

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

07:20 2h15m 09:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

07:20 2h15m 09:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

07:20 2h15m 09:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,163,334

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

07:20 2h15m 09:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

07:20 2h15m 09:35

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

07:45 2h25m 10:10

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,286,667

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Chengdu Airlines

 

07:45 2h25m 10:10

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

08:35 2h25m 11:00

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,040,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

09:05 2h25m 11:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,883,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Lucky Air
được vận hành bởi Hainan Airlines

 

09:05 2h25m 11:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,723,334

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,133,334

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,526,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,266,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,133,334

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,526,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,526,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 17,966,667

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:10 2h20m 12:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:10 2h20m 12:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,023,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:10 2h20m 12:30

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:50 2h35m 13:25

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,023,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:50 2h35m 13:25

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:50 2h35m 13:25

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

11:30 2h30m 14:00

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,040,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

Ngắn nhất  

11:55 2h15m 14:10

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,323,334

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,423,334

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Lucky Air
được vận hành bởi Hainan Airlines

Ngắn nhất  

11:55 2h15m 14:10

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,323,334

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,423,334

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

Ngắn nhất  

11:55 2h15m 14:10

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:25 2h25m 14:50

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

12:25 2h25m 14:50

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,040,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:25 2h25m 14:50

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:25 2h25m 14:50

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:25 2h25m 14:50

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

13:25 2h30m 15:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,040,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

13:25 2h30m 15:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

13:25 2h30m 15:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

13:25 2h30m 15:55

CTU SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%