VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Nam Kinh 28 th 8, 2019

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

06:40 2h40m 09:20

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

06:40 2h40m 09:20

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,513,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

06:40 2h40m 09:20

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

06:40 2h40m 09:20

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

06:40 2h40m 09:20

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:55 2h35m 10:30

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

07:55 2h35m 10:30

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:55 2h35m 10:30

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:50 2h45m 11:35

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

08:50 2h45m 11:35

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

11:10 2h25m 13:35

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,946,667

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

11:10 2h25m 13:35

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Airline Price
Phổ thông

VND 4,123,334

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 4,156,667

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,443,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

12:45 2h40m 15:25

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

12:45 2h40m 15:25

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,883,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:15 2h30m 16:45

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

14:15 2h30m 16:45

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,636,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:15 2h30m 16:45

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:15 2h30m 16:45

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:15 2h30m 16:45

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

16:50 2h35m 19:25

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

16:50 2h35m 19:25

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

16:50 2h35m 19:25

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,110,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

18:00 2h45m 20:45

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,186,667

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

18:20 2h30m 20:50

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,883,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

18:20 2h35m 20:55

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

18:20 2h35m 20:55

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,040,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

18:20 2h35m 20:55

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

18:40 2h40m 21:20

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

68%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,936,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

18:40 2h40m 21:20

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

68%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

+1 ngày

22:25 2h40m 01:05

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,936,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

18:50 2h35m 21:25

CTU NKG

Không điểm dừng

Đúng giờ

68%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,456,667

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Nam Kinh Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Nam Kinh

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ