VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Quảng Châu 2 th 9, 2019

Sichuan Airlines

 

07:00 2h30m 09:30

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:00 2h30m 09:30

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

07:15 2h25m 09:40

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,441,937

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

07:50 2h30m 10:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

08:25 2h20m 10:45

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

08:25 2h20m 10:45

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

08:25 2h20m 10:45

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

08:25 2h20m 10:45

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,796,775

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

Ngắn nhất  

08:25 2h20m 10:45

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:15 2h30m 11:45

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

09:15 2h30m 11:45

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

09:25 2h20m 11:45

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,422,582

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:40 2h25m 12:05

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:40 2h25m 12:05

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:40 2h30m 13:10

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:40 2h30m 13:10

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,100,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

10:45 2h35m 13:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

10:45 2h35m 13:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

10:45 2h35m 13:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

10:45 2h35m 13:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

10:45 2h35m 13:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,796,775

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

11:50 2h30m 14:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:50 2h30m 14:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,100,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

12:00 2h20m 14:20

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

68%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,422,582

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

12:55 2h45m 15:40

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

12:55 2h45m 15:40

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,996,775

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:00 2h25m 15:25

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:00 2h25m 15:25

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

13:25 2h30m 15:55

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

13:25 2h30m 15:55

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,996,775

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

13:50 2h35m 16:25

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,996,775

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:50 2h40m 16:30

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,522,582

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

15:00 2h25m 17:25

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,996,775

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

15:30 2h25m 17:55

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,996,775

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

16:00 2h30m 18:30

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

16:00 2h30m 18:30

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

17:00 2h25m 19:25

CTU CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông