VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Bắc Kinh 28 th 8, 2019

Chengdu Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

07:30 2h35m 10:05

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

07:30 2h35m 10:05

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

07:30 2h35m 10:05

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

07:30 2h35m 10:05

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Lucky Air
được vận hành bởi Hainan Airlines

 

08:00 2h40m 10:40

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,456,667

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:00 2h40m 10:40

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,286,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

08:00 2h45m 10:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:15 2h40m 10:55

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

09:00 2h45m 11:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

09:30 2h45m 12:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

09:30 2h45m 12:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

09:30 2h45m 12:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Chengdu Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

09:30 2h45m 12:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

10:00 2h45m 12:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

11:00 2h45m 13:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,423,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China United Airlines

 

11:35 2h40m 14:15

CTU NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Discount Deal
Phổ thông

VND 4,360,001

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

 

11:35 2h40m 14:15

CTU NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

11:30 2h55m 14:25

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

11:30 2h55m 14:25

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

11:30 2h55m 14:25

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,423,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Lucky Air
được vận hành bởi Hainan Airlines

Ngắn nhất  

12:00 2h35m 14:35

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,890,001

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

Ngắn nhất  

12:00 2h35m 14:35

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,723,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

12:00 2h45m 14:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:25 2h50m 15:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Special bargain
Phổ thông

VND 5,000,001

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

12:25 2h50m 15:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

13:00 2h45m 15:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,423,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

13:30 2h45m 16:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

13:30 2h45m 16:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,286,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

14:00 2h45m 16:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,423,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

14:25 2h40m 17:05

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,423,334

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

15:00 2h45m 17:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,423,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

15:30 2h45m 18:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,423,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

15:30 2h45m 18:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

15:30 2h45m 18:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

16:00 2h45m 18:45

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,843,334

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,946,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông

VND 4,016,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

16:30 2h45m 19:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

16:30 2h45m 19:15

CTU PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông