VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến 25 th 10, 2019

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

Ngắn nhất  

07:15 3h15m 10:30

PKX SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China United Airlines

Ngắn nhất  

07:15 3h15m 10:30

PKX SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông

VND 4,080,646

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 4,848,388

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:45 3h20m 11:05

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:45 3h20m 11:05

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

07:45 3h20m 11:05

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 11,190,324

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

08:00 3h20m 11:20

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

08:00 3h20m 11:20

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

 

08:10 3h25m 11:35

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông

VND 5,683,872

Chỉ còn 4 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:10 3h25m 11:35

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,341,937

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:10 3h30m 11:40

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

09:00 3h15m 12:15

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

Ngắn nhất  

09:00 3h15m 12:15

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:05 3h20m 12:25

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 7,516,130

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 8,748,388

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

09:05 3h25m 12:30

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,951,614

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 5,983,872

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

09:20 3h25m 12:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

09:20 3h25m 12:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:00 3h30m 13:30

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,764,517

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

10:15 3h30m 13:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

10:15 3h30m 13:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

11:20 3h25m 14:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

11:20 3h25m 14:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:10 3h25m 15:35

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

12:10 3h25m 15:35

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Economy class
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

12:10 3h25m 15:35

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

12:30 3h35m 16:05

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,341,937

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:00 3h25m 16:25

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:00 3h25m 16:25

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,764,517

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

13:20 3h25m 16:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

13:20 3h25m 16:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

14:20 3h25m 17:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

14:20 3h25m 17:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

14:25 3h40m 18:05

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,445,162

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:25 3h40m 18:05

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

14:25 3h40m 18:05

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

14:45 3h45m 18:30

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông

VND 6,309,679

Chỉ còn 4 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 6,635,485

Chỉ còn 4 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 6,670,969

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,887,098

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

15:00 3h30m 18:30

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,764,517

Chỉ còn 2 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

15:20 3h25m 18:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

15:20 3h25m 18:45

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

15:25 3h30m 18:55

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

15:25 3h30m 18:55

PEK SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông