VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải 1 th 10, 2019

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

06:50 2h15m 09:05

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

06:50 2h15m 09:05

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

07:00 2h20m 09:20

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

07:35 2h15m 09:50

PEK PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

07:45 2h15m 10:00

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông

VND 4,180,646

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,745,162

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

07:45 2h15m 10:00

PEK PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

07:45 2h15m 10:00

PEK PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:00 2h15m 10:15

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:15 2h15m 10:30

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:15 2h15m 10:30

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

14:30 2h10m 16:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 2 vé

Business class
Thương gia

VND 12,819,356

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

15:00 2h20m 17:20

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

15:05 2h5m 17:10

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,022,582

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 18,419,356

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

15:30 2h10m 17:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

15:30 2h10m 17:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China United Airlines

Ngắn nhất  

15:40 2h 17:40

PKX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

Ngắn nhất  

15:40 2h 17:40

PKX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:00 2h20m 18:20

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,819,356

Chỉ còn 3 vé

Business class
Thương gia

VND 14,312,904

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

16:05 2h25m 18:30

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

16:05 2h25m 18:30

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

16:30 2h10m 18:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

16:30 2h10m 18:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:45 2h15m 19:00

PEK PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông

VND 4,967,743

Chỉ còn 5 vé

Airline Price
Phổ thông

VND 4,967,743

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

17:00 2h15m 19:15

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

17:00 2h15m 19:15

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,761,291

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

17:30 2h10m 19:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,022,582

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

17:30 2h10m 19:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

17:30 2h10m 19:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

18:00 2h15m 20:15

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

18:00 2h15m 20:15

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,761,291

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

18:30 2h10m 20:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

18:30 2h10m 20:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

18:30 2h20m 20:50

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,867,743

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

18:30 2h20m 20:50

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,761,291

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

19:00 2h15m 21:15

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

19:00 2h15m 21:15

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

19:30 2h10m 21:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

19:30 2h10m 21:40

PEK SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông