VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Quảng Châu 24 th 9, 2019

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

06:30 3h20m 09:50

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

06:30 3h20m 09:50

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,513,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

07:15 3h25m 10:40

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

07:15 3h25m 10:40

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

07:30 3h20m 10:50

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,513,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

07:30 3h20m 10:50

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

07:35 3h20m 10:55

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,583,334

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

07:55 3h25m 11:20

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:00 3h25m 11:25

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

08:30 3h10m 11:40

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

Ngắn nhất  

08:30 3h10m 11:40

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

Ngắn nhất  

08:30 3h10m 11:40

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

09:00 3h15m 12:15

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

09:30 3h20m 12:50

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:30 3h20m 12:50

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China United Airlines

 

09:30 3h30m 13:00

NAY CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,856,667

Chỉ còn 1 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

11:00 3h15m 14:15

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

11:30 3h15m 14:45

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:30 3h15m 14:45

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

11:55 3h30m 15:25

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

12:15 3h20m 15:35

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

12:15 3h20m 15:35

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China United Airlines

 

12:20 3h25m 15:45

NAY CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,093,334

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:30 3h25m 15:55

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 23,266,667

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

12:30 3h25m 15:55

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

12:30 3h25m 15:55

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:30 3h15m 16:45

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:30 3h15m 16:45

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

14:00 3h15m 17:15

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,583,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

Ngắn nhất  

14:30 3h10m 17:40

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

14:30 3h10m 17:40

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

15:00 3h15m 18:15

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,266,667

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

15:30 3h40m 19:10

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

15:30 3h40m 19:10

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

15:45 3h25m 19:10

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

16:00 3h15m 19:15

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

16:30 3h40m 20:10

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,933,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

17:20 3h15m 20:35

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

17:30 3h15m 20:45

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

17:30 3h15m 20:45

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

18:00 3h20m 21:20

PEK CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia